സഭയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്

സഭയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്