പ. കന്യക മറിയം / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്

പ. കന്യക മറിയം / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്