സര്‍വ്വ സംഗ്രാഹിയായ അത്രൈത ദൈവം / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്

സര്‍വ്വ സംഗ്രാഹിയായ അത്രൈത ദൈവം / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്