പ്രസംഗത്തിലെ സ്നേഹപര്‍വ്വം / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍

പ്രസംഗത്തിലെ സ്നേഹപര്‍വ്വം / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍