സ്നേഹകൂടാരത്തിലെ പ്രവാചകന്‍ / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍

സ്നേഹകൂടാരത്തിലെ പ്രവാചകന്‍ / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍