മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസിന്‍റെ മനുഷ്യദര്‍ശനം / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍

മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസിന്‍റെ മനുഷ്യദര്‍ശനം / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍