മാനവഐക്യത്തിനുള്ള ഏക മാര്‍ഗം സ്നേഹം / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്

മാനവഐക്യത്തിനുള്ള ഏക മാര്‍ഗം സ്നേഹം / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്