വര്‍ഗ്ഗരഹിത സമത്വ സമൂഹമെന്ന പുതുലോകം / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്

വര്‍ഗ്ഗരഹിത സമത്വ സമൂഹമെന്ന പുതുലോകം / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്