സ്നേഹാഞ്ജലി (ക്രിസ്തിയ ഗാനങ്ങള്‍) / ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്