ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ് സ്മരണ / ഡി. മാത്യൂസ്