മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്: സ്നേഹ സംവേദനം / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍

മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്: സ്നേഹ സംവേദനം / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍