മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്: സ്നേഹത്തിന്‍റെ കര്‍മ്മയോഗി / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍

മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസ്: സ്നേഹത്തിന്‍റെ കര്‍മ്മയോഗി / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍