മലങ്കരയുടെ സ്നേഹതേജസ്സിന് അശ്രുപൂജ

മലങ്കരയുടെ സ്നേഹതേജസ്സിന് അശ്രുപൂജ